top of page

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Snieders Financial Translations

 

Over mij

Ik ben Margot Snieders, werkzaam bij Snieders Financial Translations, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega's en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonsgegevens verzamel, welke persoonsgegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd. U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke. Ik ben te bereiken via de contactgegevens op deze website.


Privacy van de website

 

Functies voor sociale media
Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like'-knoppen.  Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.


Gegevens van klanten, leveranciers en collega's


Waarom ik uw persoonsgegevens verwerk?
Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonsgegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of copywriting en/of ondertiteling waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke en fiscale vereisten. Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden. Ik verstrek uw persoonlijke informatie niet aan derden. De verzamelde persoonsgegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen (bij beëdigde vertalingen van persoonlijke documenten) kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Voor revisie- en administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonsgegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen naar mijn beste weten en volgens de aan mij meest recente informatie aan de AVG. 


Hoe lang ik uw persoonsgegevens bewaar?

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonsgegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden vijf jaar bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen. De keuze van deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, het type persoonsgegevens dat ik voor u verwerk en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Ik streef ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG.

Datalekken

Als ik voor u optreed als verwerker, meld ik u eventuele datalekken zonder onredelijke vertraging zodra ik er kennis van heb genomen. Voor verwerkingen waarvoor ik als verwerkingsverantwoordelijke optreed, meld ik datalekken overeenkomstig de regels van artikel 33 en 34 AVG.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 juni 2021 en zal indien en wanneer nodig worden herzien. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versies, dan prevaleert de Nederlandse versie.
 

bottom of page